Горький Алексей Максимович

Maxim Gorky, Nizhniy Novgorod, 1901